projekce
inženýrská činnost
a technický dozor


pozemních a inženýrských staveb,
energetické poradenství


Vy máte sny,
my máme řešení


novinky a oznámení

 29.2.2012

Získali jsme zakázky na zpracování projektové dokumentace tepelně-technických opatření "BD Vrchlického 270, Litoměřice" a "BD Vrchlického 238-9, Litoměřice".


5.9.2011

Naše společnost uspěla ve veřejné soutěži na zakázku "Stavební úpravy a přístavba velké tělocvičny v areálu 4. ZŠ, ul. Krušnohorská, čp. 1675 v Jirkově a parkoviště v k.ú. Jirkov". Předmětem zakázky je dodání kompletní projektové dokumentace a inženýrská činnost pro povolení a realizaci stavby.


 7.2.2011

Naše společnost zahájila práce na projektu pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení stavby "Obchodní centrum Kadaň".


13.5.2010

Naše společnost získala certifikát o zavedení a používání systému managementu kvality v oboru projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě se splněním požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.naše služby JT consulting
Projekční práce

Nabízíme projekční práce od studie a návrhu řešení, přes projektovou dokumentaci pro územní / stavební povolení až po dokumentaci prováděcí či dokumentaci skutečného stavu. Současně nabízíme vypracování výkazů výměr, rozpočtování staveb a posouzení navržených konstrukcí z hlediska zásad při hospodaření energií.

Projektování provádíme v digitální formě jak v dvojrozměrném tak trojrozměrném modelu podle potřeb zákazníka a druhu řešeného úkolu. Nabízíme tedy nejen klasické textové a výkresové výstupy, ale také vizualizace staveb.

Softwarové vybavení: kreslení - AutoCAD LT 2011 včetně profesních nadstaveb CADKON (2D), ArchiCAD 14, posuzování tepelně technických vlastností navrhovaných konstrukcí - Energie a Teplo 2010

Hardwarové vybavení: vykreslování projektů provádíme také na profesionálním velkoformátovém ploteru Hewlett-Packard
 
činnost v rámci projekce:
- vytvoření projektové dokumentace stavby v rozsahu a v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- provedení vizualizace objektu stavby (volitelně)
- tvorba výkazů výměr
- rozpočet stavby
- vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy

 
Inženýrská činnost

Dále provádíme inženýrskou činnost pro připravované stavby tj. zajištění všech potřebných dokladů pro úspěšné povolení a schválení stavby vč. jejího uvedení do provozu.

V zastoupení investora projednáme stavbu s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, majiteli dotčených pozemků a dalšími účastníky řízení dle stavebního zákona.
 
činnosti v rámci IČ:
- získání vyjádření a stanovisek DOSS
- získání informací o existenci sítí
- podání žádosti o povolení stavby

 
Technický dozor stavby

V neposlední řadě poskytujeme služby v oblasti kontroly realizace a dodávky stavebních prací. Zajišťujeme technický doroz stavby a tak stavba probíhá za nezávislého odborného dohledu.
 
činnosti v rámci TDI:
- předání staveniště
- vedení stavebního deníku
- účast na kontrolních dnech stavby
- kontrola dodržování technologických postupů
- kontrola kvality použitých materiálů
- kontrola rozsahu fakturovaných dodávek